氣球組合 PC030
氣球組合

氣球組合 PC030

Regular price $590.00 $0.00 Unit price per

價錢已包括 氦氣,絲帶

1. 水晶氣球束 × 1
    - 24"水晶波中波氣球 × 1
       (小氣球顏色: 珠光白色 × 3, 白色 × 1, 豆沙粉 × 3)
    - 12" 橡膠氣球 小麥色 × 1, 豆沙粉 × 1
    - 氣球座 × 1
2. 氣球束 × 1
    - 12"橡膠氣球 小麥色 × 2, 豆沙粉 × 1, 白色 × 2
    - 12"橡膠透明閃粉氣球 金色 × 2
    - 氣球座 × 1
3. 氣球束 × 1
    - 12" 橡膠氣球 小麥色 × 1,豆沙粉 × 2, 白色 × 2
    - 12"橡膠透明閃粉氣球 金色 × 2
    - 氣球座 × 1

上述氣球飄浮時間不一,受不環境因素影響,請參考氣球小提示氣球飄浮概覽

如有關氣球顏色或款式細節修改,可直接WhatsApp查詢